Warunki kursu

1. Szkoła zakłada, że w/w poziom biegłości językowej zostanie osiągnięty. Podczas kursu może okazać się, że osiągnięty poziom okaże się niższy lub wyższy w zależności od zaangażowania Słuchacza w naukę, tempa pracy oraz zdolności do nauki języków obcych.

 2. Jeżeli Słuchacz potrzebuje odwołać lub przełożyć lekcję indywidualną, musi zrobić to     do godziny 17:30 dnia poprzedzającego lekcję. Tylko w tym wypadku lekcji nie uzna się za zrealizowaną. W przypadku zajęć grupowych nieobecność na lekcji powoduje jej utratę.

3. Zajęcia nie odbywają się w święta i dni ustawowo wolne od pracy oraz inne wynikające z kalendarza szkolnego i rozporządzenia MEN. W przypadku odwołania zajęć z winy szkoły brakujące jednostki lekcyjne zostaną odrobione we wzajemnie ustalonym terminie lub liczba godzin w danym miesiącu będzie mniejsza przez co kurs odpowiednio się wydłuży.

4. W przypadku choroby, zwolnienia lub innych nagłych okoliczności szkoła ma prawo do zmiany lektora prowadzącego kurs.

5. Opłata za kurs dokonywana jest na podstawie ustaleń (patrz warunki kursu).

6. Zwrot opłaty za niezrealizowane godziny kursu następuje w ciągu 90 dni po uznaniu przez szkołę przyczyny rezygnacji. Jeżeli kurs opłacany był w formie ratalnej, nie zwracana jest reszta aktualnej raty. Zwrot za kurs nie obejmuje kursów do TRC oraz kursów przygotowujących do egzaminu telc.

  7. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron.

8. Umowa została sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.